Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea Online Press Media News S.R.L., persoană juridică română, de drept privat, cu sediul în România, Județul Buzău, website: www.povestea-noastra.ro, având CIF: 43012017, denumită în continuare Povestea Noastră.

Prin denumirea de Client ne referim la Client contractul al Companiei, sau posibil client al Companiei – vizitator al website-ului www.povestea-noastra.ro

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea informațiilor suplimentare, privind prelucrarea datelor, Clientul poate contacta Responsabilul Companiei cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@povestea-noastra.ro sau prin poștă la adresa Companiei.

Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele Clientului cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

Povestea Noastră prin intermediul website-ului www.povestea-noastra.ro, colectează direct de la vizitatori și/sau posibili clienți date cu caracter personal, astfel încât să aibă controlul tipului de informație astfel oferită.

Când Clientul dorește să ne contacteze furnizează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de e-mail.

Când Clientul dorește să se aboneze la newsletter ni se furnizează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de e-mail.

Când Clientul dorește să lase un comentariu la articolele noastre, momentan nu este cazul.

Povestea Noastră poate de asemenea, să colecteze și să prelucreze ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Clientului în timpul navigării pe website, pentru a personaliza experiența online și a pune la dispoziție oferte adaptate profilului Clientului.

Pe site-ul nostru web Povestea Noastră poate stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Povestea Noastră nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, Povestea Noastră nu dorește să colecteze sau prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Povestea Noastră va utiliza datele cu caracter personal ale Clientului în următoarele scopuri:

2.1 Pentru prestarea serviciilor Companiei în beneficiu Clientului:

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a. Contactarea;
b. Marketing/ Promoțional
c. Colectarea feedback-ului clienților
d. Suport

Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru a putea permite Companie sa prezinte serviciile pe care le prestează. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.2 Pentru îmbunătățirea serviciilor Companiei:

Povestea Noastră își dorește în permanență să ofere Clienților cea mai bună experiență de servicii. Pentru aceasta, Povestea Noastră poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Clientului;

Povestea Noastră poate invita Clientul să completeze chestionare sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Povestea Noastră își întemeiază aceste activități pe interesul legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

2.3 Pentru marketing:

Povestea Noastră dorește să țină la curent Clienții și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online cu privire la prezentarea serviciilor sale. În acest sens, Povestea Noastră poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / reclama etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și poate afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Povestea Noastră pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru Client și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online, poate folosi anumite date cu privire la comportamentul Clientului pentru a crea un anumit profil.

Povestea Noastră se asigură întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale Clientului și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Clientului și nu îl afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, Povestea Noastră își întemeiază comunicările de marketing pe consimțământul prealabil al Clientului.

Clientul se poate răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la Companie; sau
Contactarea Companiei folosind detaliile de contact descrise mai sus. În anumite situații, Povestea Noastră își bazează activitățile de marketing pe interesul legitim de promovare și dezvoltare a activității comerciale. În orice situație în care Povestea Noastră folosește informații cu privire la Client, pentru un interes legitim propriu, Povestea Noastra are grijă și ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Cu toate acestea, Clientul poate solicita oricând Companiei, prin mijloacele descrise mai sus, oprirea prelucrarii datelor cu caracter personal ale Clientului, în scop de marketing, Povestea Noastră urmând să dea curs acestei cereri.

2.4 Pentru apărarea intereselor legitime ale Companiei:

Pot exista situații în care Povestea Noastră va folosi sau va transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială.

Acestea pot include:

  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;

  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

  • Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al Companiei de a-și apăra activitatea comercială, fiind înțeles că se asigură să ia toate măsurile care garantează un echilibru între interesele Companiei și drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului.

De asemenea, în anumite cazuri Povestea Noastră își întemeiază prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

3. Durata păstrării datelor cu caracter personal de către Companie:

În general, Povestea Noastră va stoca datele cu caracter personal ale Clientului, atâta timp cât este necesar pentru a duce la îndeplinire scopul pentru care Clientul/vizitatorul website-lui și-a furnizat datele personale.

Clientul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații (Dreptul de a fi uitat) sau închiderea contului, Povestea Noastră urmând să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, doar în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun.

4. Transmiterea datelor cu caracter personal ale Clientului:

După caz, Povestea Noastră poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clientului următoarelor categorii de destinatari:

a. societăților din cadrul aceluiași grup al Companiei;
b. partenerilor Companiei;
c. furnizorilor de servicii de curierat;
d. furnizorilor de servicii de plată/bancare;
e. furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
f. furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
g. societăților de asigurare;
h. autorităților publice.

În cazul în care Povestea Noastră are o obligație legală sau dacă este necesar pentru a-și apăra un interes legitim, Povestea Noastră poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice și altor persoane fizice sau juridice implicate direct în procesul juridic.

Povestea Noastră se asigură că accesul la datele Clientului de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

5. Teritoriu:

În prezent, Povestea Noastră stochează datele cu caracter personal ale Clientului pe un server din teritoriului României și prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil ca Povestea Noastră să transfere anumite date cu caracter personal ale Clientului unor entități din Uniunea Europeană. Povestea Noastră va lua întotdeauna măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele Clientului.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Clientul poate contacta oricând Povestea Noastră, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Clientului, precum și garanțiile pe care Povestea Noastra le-a pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

6. Modalități de protecție a securității datelor cu caracter personal ale Clientului:

Povestea Noastră se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și Povestea Noastră le stochează pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, Povestea Noastră atrage atenția Clientului că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Povestea Noastră nu poate fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al Companiei.

7. Drepturile Clientului:

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște Clientului o serie drepturi în legătură cu datele cu caracter personal.

Clientul poate solicita accesul la datele proprii, corectarea oricăror greșeli din fișierele Companiei și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, Clientul își poate exercita dreptul de formula plângeri către Autoritățile de supraveghere competente sau a se adresa autorităților publice competente.

După caz, Clientul poate beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (Dreptul de a fi uitat), de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și de dreptul la portabilitatea datelor.

În relația cu Povestea Noastră, ștergerea datelor echivalează cu stergerea adresei de email, nume, prenume și restul datele personale din baza de date de marketing / telemarketing a Companiei.

În concret, Drepturile vizate sunt:

a. Accesul – confirmare prelucrare datele cu caracter personal; solicitarea unei copii a datelor prelucrate; oferirea altor informații despre datele cu caracter personal (categorii date, scopul utilizării, destinatari, transfer în străinătate, modalități de protecție, durata păstrare, drepturile Clientului, modalități apărare)

b. Rectificarea – Clientul poate solicita Companiei să rectifice sau să completeze datele cu caracter personal inexacte sau incomplete; Povestea Noastră își rezervă dreptul să verifice exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora

c. Ștergerea datelor – Clientul poate solicita Companiei să șteargă datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau Clientul și-a retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau Clientul dă curs unui drept legal de a se opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau Companiei îi revine o obligație legală în acest sens. Povestea Noastră nu are obligația de a se conforma solicitării Clientului de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d. Restricționarea prelucrării datelor – Clientul poate solicita Companiei să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea rectificarea), pentru a permite Companiei să verifice acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar Clientul nu dorește ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau Clientul și-a exercitat dreptul de a se opune, iar verificarea dacă drepturile Companiei prevalează este în desfășurare. Povestea Noastră poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: Povestea Noastră are consimțământul Clientului; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile Companiei sau ale altei persoane fizice sau juridice.

e. Portabilitatea datelor – Clientul poate solicita Companiei să furnizeze datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau pe încheierea sau executarea unui contract cu Clientul; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

f. Opoziția – Clientul poate opune în orice moment Companiei, din motive legate de situația particulară în care s-ar afla Clientul, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al Companiei, în cazul în care Clientul consideră că drepturile și libertățile fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care Povestea Noastră va înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

g. Luarea de decizii automate – Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: Companiei îi este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Clientul; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Clientului; sau se bazează pe consimțământul explicit al Clientului.

h. Plângeri – Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul Clientului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, Povestea Noastră recomandă Clientului să i se adreseze în prealabil pentru a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi de către Client, acesta poate contacta Povestea Noastră, folosind detaliile de contact expuse mai sus.

În acest sens, Clientul va ține cont de:

a. Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail aferenta Clientului; în caz contrar, Povestea Noastră își rezervă dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității solicitantului;

b. Povestea Noastră își propune să răspundă la orice solicitări valide în termen de maxim o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă Clientul a înaintat mai multe solicitări, caz în care răspunsul va fi expedita Clientului în termen de maxim doua luni; Povestea Noastra își rezervă dreptul de a înainta solicitări suplimentare Clientului pentru înțelegerea corectă a solicitării;

c. Povestea Noastră nu trebuie să respecte o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. În relația cu Povestea Noastră, informațiile caracter personal ale Clientului sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

8. Cookie-uri

Pentru menținerea website-ului Companiei și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Povestea Noastră utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”, fișiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul să caute și să găsească rezultate relevante pentru acesta. Scopul utilizării Cookie-urilor este de a îmbunătăți utilizarea website-ului.

În acest sens, Povestea Noastră folosește:

  • Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura că siteul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.

  • Cookie-uri funcționale: ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile Clientului.

  • Cookie-uri de performanţă: pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul web al Societati şi pentru a masura performanţă acesteia.

  • Cookie-uri de re-direcționare: pentru a ajuta Povestea Noastră să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja serviciile Companiei.

  • Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci când vizitează website-ul Companiei sau deschide un email pe care Povestea Noastră îl trimite Clientului.

Clientul poate să şteargă cookie-urile care sunt deja în calculatorul acestuia, consultând instrucţiunile browserului.

Povestea Noastră prelucrează cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setările adecvate în browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului Companiei nu pot funcționa fără cookie-uri. Cerând acest acord, Povestea Noastră va prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre Client vor fi prelucrate și îl va informa despre drepturile sale.

9. Intrarea în vigoare și modificarea Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate va intra în vigoare la data de 20.10.2022. Povestea Noastră poate revizui Politica de confidențialitate şi îl va înștiința și pe Client cu privire la orice actualizări pe această pagină web.

Ultima actualizare: 01-06-2023

povestea noastra
Suntem o echipă dedicată pasionată de a crea invitații digitale personalizate pentru o varietate de evenimente. De la dineuri elegante și prelegeri informaționale, până la conferințe importante și întâlniri tematice fascinante, ne-am angajat să vă oferim soluții care să vă ușureze procesul de organizare a evenimentului.
Website creat de online media solutions creare site de prezentare creare magazin online

Participare confirmată

1. Meniu Standard: Acest meniu include o gamă variată de mâncăruri și băuturi, inclusiv carne, pește, legume, lactate și alte produse alimentare.

2. Meniu Vegetarian: Acest meniu nu include carne sau pește, dar poate include lactate, ouă și alte produse alimentare de origine animală.

3. Meniu Vegan: Acest meniu nu include niciun produs de origine animală, deci nu are carne, pește, lactate, ouă sau miere.

4. Meniu fără Carne, cu Pește: Acest meniu exclude carnea, dar include pește și fructe de mare.

5. Meniu cu Carne, fără Pește: Acest meniu include diferite tipuri de carne, dar exclude pește și alte fructe de mare.

Participare confirmată

Acest formulare este pentru prezentare

Formular trimis cu succes.

Ne bucurăm să vă putem asista în planificarea evenimentului dumneavoastră. Pentru a discuta despre necesitățile dumneavoastră specifice, pentru a solicita un exemplu de invitație digitală personalizată sau pentru a pune orice alte întrebări legate de serviciile noastre, nu ezitați să ne contactați.